Santiago 4 17 ang dating biblia world woman dating of charge

Rated 4.96/5 based on 715 customer reviews

Noong mga panahon ding iyon, tatlo sa mga anak na lalaki ni Isai na mga kapatid ni David ang kasali sa hukbo ni Saul.

May ilang araw na nagbalik sa Belen si David upang pangalagaan ang mga tupa ng kanyang ama.

Humarap si David na tangan lamang ang isang panghulagpos Patakbong sinalubong ni David si Goliat.

Kumuha si David ng isang bato mula sa kanyang sisidlan at ikinabit sa kanyang sandatang panghulagpos.

Isa pa, hindi pa siya nakapagsusuot ng baluting pangkatawan at hindi rin siya sanay gumamit ng sandata.

Sa halip, pumili siya ng limang makikinis na mga bato mula sa isang sapa, at ipinaloob sa sisidlan o supot niyang pampastol na nasa kanyang balakang.

Araw-araw na pumupunta si Goliat sa pagitan ng lambak na nasa pagitan ng kampo ng mga Filisteo at ng kampo ng mga Israelita upang maghamon at maghanap ng isang taong lalaban sa kanya.

Walang sinuman ang nagnais na kalabanin siya, maging si Haring Saul.

santiago 4 17 ang dating biblia-16

Subalit magiging alipin naman ng mga Filisteo ang Israel kung magwawagi si Goliat. Nagkaroon si David ng galit at pagkamuhi rito dahil narinig niya ang paghamon ni Goliat sa hukbo ng Israel na "hukbo ng buhay na Diyos". Napag-alaman ni Saul na ang batang si David na ito ang siya ring tagapagtangan niya ng kanyang baluti at siya ring tagatugtog niya ng kudyapi.

Isang bato lamang ang nakapagpabagsak kay Goliat, ngunit namulot si David ng limang makikinis na bato bago harapin ang higante.

Ayon sa pinanutnugutang aklat ni Fackler, naghanda si David ng ganitong bilang ng bato dahil sa tatlong mga kadahilanan: una, maaaring magsikilos at makipagsagupaan kay David at mga Israelita ang mga Filisteo kapag naging matagumpay si David sa paggapi kay Goliat sa unang pukol pa lamang; pangalawa, maaaring kailanganin ang mga bato kung sakaling kumilos o lumaban din ang taong tagapagdala ng baluti ni Goliat; at pangatlo, naghanda si David para sa isang matagalang pakikibaka, isang pakikipagtuos na kakailanganin ni David ang pag-iwas mula sa mga bigwas ni Goliat habang magpapatama naman ng mga pagtira ng mga bato mula sa panghulagpos si David.

Dumating ang pagkakataon na sinimulang pag-usapan ng hukbo ang batang si David. Sinabi ni David na walang dapat mangamba dahil kay Goliat.

Nagbitiw siya ng salitang lalabanan niya ang higante nanghahamon.

Leave a Reply